Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Kết quả nghiên cứu đánh giá chất lượng nước mặt sông Bồ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 9, 2107, 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đình Trung, Lê Trọng Sơn, Mai Phú Quý

Ảnh hưởng một số yếu tố đến diễn biến mật độ rệp sáp Ferrisia virgata Cockrell hại cây hồ tiêu ở xã Iablư, Chư Pưh, tỉnh Gia lai

Hội nghị côn trùng học quốc gia lần thứ 9- Hà nội, nxb Nông nghiệp,, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chính)

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố của Mối (Isoptera) ở Khu Bảo tồn Thiên nhiên Đarông, Quảng Trị

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chính)

Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố họ bướm Giáp (Nymphalidea) ở rừng Cao Muôn, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Tháng 5/2015, 2015
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Sơn (Chính), Võ Văn Ánh

Thành phần loài và phân bố của một số họ Bướm ngày (Rhopalocera: Lepidoptera) ở Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng

Hội nghị Côn trùng học toàn quốc, 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Sơn, Lương, Trần Thị Hoa

Kết quả nghiên cứu họ Xén tóc (Coleoptera: Cerambycidae) ở rừng Cao Muôn, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi

Kỷ yếu Hội nghị Côn trùng học toàn quốc, 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Sơn, Hồng, Hồ Thị

Một số đặc điểm sinh học, sinh sản loài rệp sáp Ferrisia virgata (Cockerell, 1983) hại cây hồ tiêu tại xã Iablứ, Chư Pwh, Gia lai

Kỷ yếu Hội nghị côn trùng học toàn quốc, 2014
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Sơn, Trang, Lê Thị Hồng

Đa dạng thành phần loài côn trùng nước thuộc bộ Phù du, cánh lông và cánh úp ở vùng ven vườn Quốc gia Bạch Mã, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hội nghị sinh thái & Tài nguyên sinh vật toàn quốc lần thứ 5, 2013
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Đình Trung, Lê Trọng Sơn, Mai Phú Quý

Thành phần và phân bố bướm ngày ở Phong Nha – Kẻ Bàng.

Kỷ yếu Hội nghị khoa học, trường Đại học Khoa học, Đại học Huế,, 2012
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Trọng Sơn, Trần Thị Hoa Lương