Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Đặc điểm sinh học của bọ cánh cứng hại dừa Brontispa longissima (Coleoptera: Chrysomelidae) ở điều kiện nhiệt độ khác nhau.

Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tên cũ: Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp; Nông nghiệp & Công nghiệp thực phẩm; Lâm nghiệp; Thuỷ lợi; Kinh tế Nông nghiệp), 2009
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Lê Khắc Phúc, Trần Đăng Hòa, Lê Văn Hai, Satoshi Nakamura
Liên kết: http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/article/edit/id/10317

Ảnh hưởng của nhiệt độ và thức ăn đến thời gian phát dục và tỷ lệ sống sót của bọ cánh cứng hại dừa Brontispa longissima Gestro (Col: Chrysomelidae).

Báo cáo khoa học. Hội nghị Côn trùng toàn quốc lần thứ 6. Nhà xuất bản Nông nghiệp., 2008
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Trần Đăng Hòa, Lê Văn Hai, Lê Khắc Phúc, Hoàng Thị Thúy Vân, Huỳnh Thị Tâm Thúy, Satoshi Nakamura

Field evaluation of cartap, cyromazine, permethrin and phenthoate for control of the stone leek leafminer Liriomyza chinensis (Diptera: Agromyzidae). .

Journal of the Faculty of Agriculture, Kyushu University, 2006
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: SCIE
Tác giả: Trần Đăng Hòa (Chính), Lê Văn Hai, B. P. Luong , M. Takagi
Liên kết: https://www.lib.kyushu-u.ac.jp/en/publications_kyushu/jagri

Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học của sâu đục dây khoai lang (Omphisa sp.)

Tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học kỹ thuật và kinh tế nông nghiệp. Nhà Xuất bản Nông Nghiệp Hà Nội, 1997
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Văn Hai, Nguyễn Vĩnh Trường