Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

Diversity on mycogeographycal areas of the Thua Thien Hue macromyflora

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Anh (Chính)

Báo cáo tại Hội nghị Khoa học Khoa Sinh học tháng 3/2017: Đa dạng thành phần loài nấm lón ở thành phố Huế

Hội nghị Khoa học khoa Sinh học trương Đại học Khoa học Huế - Kỷ niệm 60 năm thành lập Đại học Huế, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Anh (Chính)

Báo cáo tại Hội nghị Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ 6/2015: Đa dạng thành phần loài nấm lớn ở huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Anh (Chính)

Đa dạng giá trị tài nguyên nấm lớn ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Khoa học Huế (Đã nhận đăng), 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Anh (Chính), Võ Bá Định

Đa dạng giá trị tài nguyên nấm lớn ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học khoa Sinh học trường Đại học Khoa học Huế, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Anh (Chính), Võ Bá Định

Đa dạng thành phần loài nấm lớn ở thành phố Huế

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Anh (Chính), Phan Thị Ái Linh

Oral Presentation: "Diversity on mycogeographycal areas of the Thua Thien Hue macromycoflora"

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Anh (Chính)

Nghiên cứu khu hệ nấm lớn ở thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Các báo cáo Khoa học tại Hội nghị quốc gia và quốc tế, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Anh (Chính), Trần Hữu Khôi

Báo cáo khoa học tại Hội nghị toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Hà Nội,20/10/2017: "Đa dạng thành phần loài nấm lớn ở thành phố Huế"

Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ 7, Hà Nội, 20/10/2017: Báo cáo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Anh (Chính), Phan Thị Ái Linh

Đa dạng thành phần loài nấm lớn ở thành phố Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Khoa Sinh học Trường Đại học khoa học Huế, 2017
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Anh (Chính)

Sự đa dạng về giá trị tài nguyên của khu hệ nấm lớn huyện Quảng Điền tỉnh Thừa Thiên Huế

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ 2016 - Trường Đại học Sư Phạm Huế, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Phương Thủy, Ngô Anh

Sự đa dạng về giá trị tài nguyên của khu hệ nấm lớn ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

kỷ yếu Hội nghị Khoa học trẻ 2016 trường Đại học Sư Phạm - Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: Khác
Tác giả: Lê Thị Phương Thủy, , Ngô Anh (Chính), Ngô Anh