Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

ĐA DẠNG THÂN MỀM CHÂN BỤNG (MOLLUSCA: GASTROPODA) TRÊN CẠN Ở NAM ĐÔNG, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: ACI
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

HierarcHical analysis of ampHibian Diversity in primary anD seconDary rain forests of central vietnam

Herpetological Conservation and Biology, 2021
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

ISBN 978-604-60-3212-0

Thành phần các loài chân khớp và mật độ các loài rệp sáp giả hại cây sắn ở Quảng Trị

Hội nghị Côn trùng học quốc gia lần thứ 10 - năm 2020, 2020
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Danh mục: Khác
Tác giả: Hoàng Hữu Tình, Trần Đăng Hòa, Nguyễn Thị Giang, Đặng Thị Thu Hiền, Phan Thị Duy Thuận, Trần Nguyên Thảo, Ngô Đắc Chứng

Các loài ốc cạn (Mollusca, Gastropoda) vùng Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

Tạp chí Sinh học/Academia Journal of Biology, 2020
Lĩnh vực: Cổ sinh học
Danh mục: ACI
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

1859-4794

Thành phần loài lưỡng cư, bò sát vùng Bắc Trung Bộ

Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 2020
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

CHI HỘI NGHIÊN CỨU VỀ LƯỠNG CƯ VÀ BÒ SÁT VIỆT NAM: 10 NĂM PHÁT TRIỂN QUA CÁC KỲ HỘI THẢO KHOA HỌC

Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát Việt Nam lần thứ 4. Thanh Hóa, 30/8/2019, 2019
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Xác suất phát hiện và tỷ suất chiếm cứ điểm của loài Nhông cát sọc Leiolepis guentherpetersi Darevski & Kupryanova, 1993 ở vùng cát ven biển huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

Báo cáo tại Hội thảo quốc gia về lưỡng cư và bò sát lần thứ 4, Thanh Hóa, 30/8/2019, 2019
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Genetic Diversity of Eutropis longicaudatus Population in Central Vietnam Based on Rapd Markers

Proceeding of the 4th National Scientific Connference on Amphibians and Reptiles in Vietnam, Thanh Hoa, August 30, 2019, 2019
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Đặc điểm sinh trưởng của loài Rồng đất Physignathus cocincinus Cuvier, 1829 (Agamidae: Sauria: Iguania: Squamata) trong điều kiện nuôi ở Thừa Thiên Huế

Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam lần thứ tư, Thanh Hóa, 30/8/2019, 2019
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

Mật độ quần thể và sử dụng vi môi trường sống của Thằn lằn bóng đốm Eutropis macularius Blyth, 1853 ở Vườn quốc gia Yor Don, tỉnh Đăk Lăk

Hội thảo quốc gia về Lưỡng cư và Bò sát ở Việt Nam lần thứ Tư, Thanh Hóa, 30/8/2019, 2019
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: Khác
Tác giả: Ngô Đắc Chứng