Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

1859-1388

DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ TÍNH CHẤT ĐỊA LÝ ĐỘNG VẬT ỐC NƯỚC NGỌT NỘI ĐỊA TẠI THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2024
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

1026-2296

FEEDING ECOLOGY OF THE BIG HEADED TREEFROG, Polypedates megacephalus (AMPHIBIA: ANURA: RHACOPHORIDAE), FROM NORTHWESTERN VIETNAM

Russian Journal of Herpetology, 2023
Lĩnh vực: Khoa học sinh học khác
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

1931 - 7603

Diet of Microhyla butleri and M. heymonsi From Son La Province, Northwestern Vietnam

Herpetological Conservation and Biology, 2023
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

1859 - 3828

SINH THÁI DINH DƯỠNG CỦA LOÀI THẰN LẰN BÓNG ĐỐM (Eutropis macularius) Ở VÙNG CAO NGUYÊN BUÔN MA THUỘT - BUÔN HỒ, ĐẮK LẮK

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đắc Chứng
Liên kết: https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.2022.5.012-021

1859 - 3828

SINH THÁI DINH DƯỠNG CỦA LOÀI THẰN LẰN BÓNG ĐỐM (Eutropis macularius) Ở VÙNG CAO NGUYÊN BUÔN MA THUỘT - BUÔN HỒ, ĐẮK LẮK

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, 2023
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đắc Chứng
Liên kết: https://doi.org/10.55250/jo.vnuf.2022.5.012-021

2071-5773

New records and an updated checklist of amphibians from Binh Dinh Province, Central-southern Vietnam

Herpetology Notes, 2022
Lĩnh vực: SINH HỌC
Danh mục: SCOPUS
Tác giả: Dương Đức Lợi (Chính), Ngô Đắc Chứng

ĐA DẠNG THÂN MỀM CHÂN BỤNG (MOLLUSCA: GASTROPODA) TRÊN CẠN Ở NAM ĐÔNG, THỪA THIÊN HUẾ

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2021
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: HĐCDGS
Tác giả: Ngô Đắc Chứng

HierarcHical analysis of ampHibian Diversity in primary anD seconDary rain forests of central vietnam

Herpetological Conservation and Biology, 2021
Lĩnh vực: Động vật học
Danh mục: SCIE
Tác giả: Ngô Đắc Chứng