Dữ liệu bài báo khoa học

Dữ liệu bài báo khoa học

978-604-334-789-0

Giáo dục phòng chống thiên tai trong dạy học môn Địa lý lớp 12 THPT

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Địa lý Toàn quốc lần thứ 12, 2021
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ, Trần Văn Phẩm

978-604-9822-66-7

Chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí - một số nội dung cơ bản và căn cứ xác định.

Hội nghị Địa lý toàn quốc lần thứ XI, 2019
Lĩnh vực: Khoa học giáo dục học nói chung, bao gồm cả đào tạo, sư phạm học, lý luận giáo dục,..
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Phát triển chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng đổi mới giáo dục và đào tạo

Phát triển đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quôc gia kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHSP - ĐH Huế (1957 - 2017). Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông., 2017
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Xây dựng chương trình "Tìm hiểu xã hội" ở lớp 4 và 5 dùng trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng đổi mới chương trình và sách giáo khoa sau 2015.

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia "Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiểu học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế". Trường ĐHSP, ĐH Huế, NXB Đại học Huế, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học của giáo viên Địa lí THPT đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Kỷ yếu hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc lần thứ 9. NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016., 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Building environment of educational research in university of education.

Tuyển tập báo cáo hội thảo khoa học "Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập". Proceedings the international conference on human resources training to meet the requirements of international intergration. Đại học Quảng Bình, 10/2016., 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

1859-1388

Quy trình xây dựng chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học của giáo viên trung học phổ thông đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học Tự nhiên/Hue University Journal of Science: Natural Science, 2016
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: ACI
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ

Một số mô hình nông lâm kết hợp theo hướng phát triển bền vững

Khoa học và Kĩ thuật, Diễn đàn của Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế, 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ (Chính), Nguyễn Hoàng Sơn (Chính)

Đa dạng hoá các hình thức bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng viên sư phạm đáp ứng nhiệm vụ đào tạo giáo viên trong đổi mới giáo dục và đào tạo.

Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc Bồi dưỡng năng lực cho giảng viên các trường sư phạm, Trường ĐHSP - Đại học Đà Nẵng, Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông, năm 2015., 2015
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Danh mục: Khác
Tác giả: Nguyễn Đức Vũ