Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Khuyến khích tài năng trẻ Đại hoc Huế năm 2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Tiền thưởng và bằng khen của Giám đốc Đại học Huế
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

Top 10 nhà khoa học hoàn thành vượt định mức giờ chuẩn nghiên cứu khoa học cao nhất năm 2019-2020

2020
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: 1000.000 đồng
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

Khuyến khích tài năng trẻ Đại hoc Huế năm 2019

2019
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Tiền thưởng và bằng khen của Giám đốc Đại học Huế
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

Khuyến khích tài năng trẻ Đại hoc Huế năm 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Tiền thưởng và bằng khen của Giám đốc Đại học Huế
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)

Khuyến khích tài năng trẻ

2013
Đơn vị tặng thưởng : Đại Học Huế.
Nội dung giải thưởng: Tiền thưởng
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính)