Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Tặng thưởng Tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

2021
Đơn vị tặng thưởng : Ban tuyên giáo trung ương, Hội đồng lý luận phê bình văn học nghệ thuật trung ương
Nội dung giải thưởng: Sách Du hành giữa các văn bản - Nguyễn Huy Thiệp và xã hội Việt Nam sau 1975 (loại C)
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chính)

Giải thưởng Sách Quốc gia

2021
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Thông tin truyền thông, Hội đồng Giải thưởng Sách Quốc gia
Nội dung giải thưởng: Du hành giữa các văn bản - Nguyễn Huy Thiệp và xã hội Việt Nam sau 1975 (giải C)
Tác giả: Nguyễn Văn Thuấn (Chính)