Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023

2023
Đơn vị tặng thưởng : Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Nội dung giải thưởng: Giải khuyến khích Cuộc thi Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ ba, năm 2023
Tác giả: Nguyễn Văn Quang (Chính), Trần Văn Lực (Chính)

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX

2019
Đơn vị tặng thưởng : Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX
Tác giả: Trần Văn Lực, Nguyễn Văn Quang (Chính), Lê Văn Thuật

Giải thưởng sáng tạo Khoa học Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ IX 2018

2018
Đơn vị tặng thưởng : Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Giải Ba
Tác giả: Trần Văn Lực (Chính), Hoàng Thị Thảo, Nguyễn Văn Quang, Lê Thị Thu Hương, Cao Thị Hoài Thu