Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Sinh viên nghiên cứu

2018
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Okayama, Nhật Bản
Nội dung giải thưởng: Sinh viên có nghiên cứu xuất sắc
Tác giả: Hoàng Ngọc Tường Vân (Chính)