Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải Nhì cấp Bộ

2020
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nội dung giải thưởng: Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải Nhì cấp Bộ
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng (Chính)

Best paper award

2017
Đơn vị tặng thưởng : Journal of Global Scholars of Marketing Science
Nội dung giải thưởng: Journal of Global Scholars of Marketing Science (JGSMS) Best Paper Award for the paper “Application and validation of a consumer ethnocentrism scale in a young Vietnamese market segment”. Journal of Global Scholars of Marketing Science, Vol. 27 Issue
Tác giả: Hoàng Trọng Hùng, Lê Quang Trực, Hồ Khánh Ngọc Bích