Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2021
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và đào tạo
Nội dung giải thưởng: Giải nhất
Tác giả: Lê Đình Dương (Chính), Võ Thị Hân