Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho giảng viên trẻ trong các cơ sở giáo dục đại học

2018
Đơn vị tặng thưởng : Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ khoa học công nghệ
Nội dung giải thưởng: Giải nhất
Tác giả: Trần Viết Nhân Hào (Chính)

Young Researcher Award

2018
Đơn vị tặng thưởng : Vietnamese Theoretical Physics Society
Nội dung giải thưởng: Giải thưởng năm 2018
Tác giả: Trần Viết Nhân Hào (Chính)