Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế

2020
Đơn vị tặng thưởng : UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Nội dung giải thưởng: Nghiên cứu hiện trạng quần thể và đề xuất giải pháp sử dụng bền vững loài Rồng đất (Physignathus cocincinus) tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Ngô Văn Bình

Giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

2020
Đơn vị tặng thưởng : BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Nội dung giải thưởng: Đặc điểm sinh thái loài Rồng đất (Physignathus cocincinus) trong điều kiện nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chính)

Giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học

2020
Đơn vị tặng thưởng : Đại học Huế
Nội dung giải thưởng: Đặc điểm mô học loài Rồng đất (Physignathus cocincinus) trong điều kiện nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế
Tác giả: Ngô Văn Bình (Chính)