Dữ liệu giải thưởng

Dữ liệu giải thưởng

Best Award Paper at the 3rd International Conference on Contemporary Issues in Economics, Management and Business

2022
Đơn vị tặng thưởng : Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
Nội dung giải thưởng: Best Award Paper
Tác giả: Phạm Hoàng Cẩm Hương (Chính), Lê Thị Nhật Linh