Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-153-1

Quá trình và thiết bị Công nghệ sinh học

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc

Sản xuất một số hợp chất dược phẩm bằng nuôi cấy tế bào thực vật và cây trồng chuyển gen

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc

Nuôi cấy mô và tế bào thực vật - Các khái niệm và ứng dụng

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc

Giáo trình Công nghệ DNA tái tổ hợp

NXB Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ biên), Lê Việt Dũng, Trần Quốc Dung

Giáo trình Nhập môn Công nghệ sinh học

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc

Giáo trình Sinh học phân tử

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc (Chủ biên), Trần Thị Lệ, Hà Thị Minh Thi

Giáo trình Công nghệ tế bào

NXB Đại học Huế, 2006
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Lộc