Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thành tựu văn học Việt Nam ba mươi năm đổi mới (1986 -2016) (viết chung)

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

Nghiên cứu và dạy học Ngữ Văn trong bối cảnh đổi mới giáo dục (viết chung).

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

Phân tâm học với văn học (viết chung).

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

Mỹ học tiếp nhận ở Việt Nam (viết chung)

NXB Đại học Huế, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn (viết chung).

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

Từ điển văn học nước ngoài, Tác giả - Tác phẩm (viết chung).

NXB Giáo dục tại Đà Nẵng, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng

Những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy Ngữ Văn (viết chung).

NXB Phương Nam, 2007
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: NGÔN NGỮ HỌC VÀ VĂN HỌC
Tác giả: Lê Thị Diễm Hằng