Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Địa lý Du lịch

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 1997
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Nguyễn Minh Tuệ, Trần Văn Thắng, Nguyễn Đức Vũ