Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Metric Spaces and General Topology

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Lương Hà

English for Mathematics

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Trần Vui, Lương Hà

Nâng cao năng lực cho giáo viên cốt cán THPT về đổi mới phương pháp dạy học theo chương trình sách giáo khoa 12 phân ban

2008
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Lương Hà, Nguyễn thị Tân An

Thiết kế bài dạy học và trắc nghiệm khách quan môn Toán trung học phổ thông

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2006
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Trần Vui, Nguyễn Thị Tân An, Lương Hà, Trần Kiêm Minh

Cơ sở Giải tích hiện đại

2003
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Lương Hà

Hàm nhiều biến số

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 1996
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Lương Hà

Phép tính vi phân và tích phân

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 1996
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Lương Hà

Giới hạn và tính liên tục của hàm một biến

NXB Đại học Huế, 1995
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Lương Hà

Lý thuyết chuỗi và tích phân suy rộng

NXB Đại học Huế, 1994
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Lương Hà

Lý thuyết độ đo và tích phân

NXB Đại học Huế, 1993
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Lương Hà