Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Cơ sở giải tích

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Trương Văn Thương

Giải tích hàm 1

2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Trương Văn Thương

Hàm biến phức

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: TOÁN HỌC VÀ THỐNG KÊ
Tác giả: Trương Văn Thương

Lý thuyết Xác suất và Thống kê

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 1997
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trương Văn Thương