Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Khoáng vật học.

2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Văn Canh

Khoáng vật học

NXB Đại học Huế, 2008
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Văn Canh

Địa hóa đại cương

2004
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Văn Canh