Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786043371604

Giáo trình Công nghệ vi sinh vật trong xử lý ô nhiễm môi trường

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Bùi Văn Lợi (Chủ biên), Biền Văn Minh (Chủ biên), Nguyễn Xuân Huy, Nguyễn Thị Kim Cơ

Giáo trình Vi sinh vật học môi trường

NXB Bách khoa Hà Nội, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Trần Viết Cường (Chủ biên), Bùi Văn Hạt, Lê Thị Bích Lam, Nguyễn Xuân Huy, Phạm Quang Hà, Biền Văn Minh