Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-729-8

Giáo trình Miễn dịch học Thú y

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Miễn dịch học thú y
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chủ biên), Bùi Thị Hiền

Giáo trình Vi sinh vật học thú y

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chủ biên)

Giáo trình Vi sinh vật học chăn nuôi

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chủ biên)

Giáo trình Vi sinh vật học đại cương

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chủ biên)

Giáo trình Bệnh truyền nhiễm thú y (Phần đại cương).

NXB Nông Nghiệp, 2006
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chủ biên), Bùi Quang Anh

Giáo trình Kỹ thuật cơ bản trong sinh học phân tử

2006
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chủ biên)

Giáo trình vi sinh vật học

NXB Đại học Huế, 2006
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Biền Văn Minh (Chủ biên), Phạm Văn Ty; Kiều Hữu Ảnh, Phạm Hồng Sơn, Phạm Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy

Bệnh dịch tả lợn

NXB Lao Động, 2004
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chủ biên)

Giáo trình Vi sinh vật học Thú y

NXB Nông Nghiệp, 2002
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Phạm Hồng Sơn (Chủ biên), Phan Văn Chinh, Nguyễn Thị thanh