Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình Miễn dịch học Thú y.

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân

Giáo trình Sinh lý bệnh Thú y.

NXB Đại học Huế, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Đinh Thị Bích Lân