Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Project No: 573788

HANDBOOK on Knowledge and Technology Transfer: Focus on Vietnam

NXB Thế giới, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ
Tác giả: Thomas Crispeels (Chủ biên), Darya Zinkovskaya, Matthias Geissler, David N. Resende, HUST team, CTU team, Hue team:, Nguyễn Quang Linh, Trần Vinh Phương, Nguyễn Thị Hoài