Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Giáo trình sau đại học Hồi sức cấp cứu tập 1,2

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Điều trị tích cực và hồi sức cấp cứu
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chủ biên), Trần Xuân Thịnh (Chủ biên), Phan Thắng, Trần Thị Thu Lành

Giáo trình Module 24

NXB Đại học Huế, 2022
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Gây mê
Tác giả: Trần Xuân Thịnh (Chủ biên), Nguyễn Văn Minh, Trần Thị Thu Lành

Giáo trình Gây mê Hồi sức Sau Đại học, tập 1

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chủ biên), Trần Xuân Thịnh (Chủ biên), Trần Thị Thu Lành

Giáo trình Gây mê Hồi sức Sau Đại học, tập 2

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Gây mê
Tác giả: Nguyễn Văn Minh (Chủ biên), Trần Xuân Thịnh (Chủ biên), Phan Thắng, Trần Thị Thu Lành

Gây mê cơ sở

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Gây mê
Tác giả: Hồ Khả Cảnh (Chủ biên), Nguyễn Văn Minh, Trần Xuân Thịnh, Trần Thị Thu Lành