Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Cơ sở lý thuyết trường lượng tử

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Trần Công Phong (Chủ biên)

Phương pháp toán tử chiếu và áp dụng

NXB Giáo dục tại Hà Nội, 2013
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trần Công Phong

Giáo trình cơ học lượng tử

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Đình, Trần Công Phong

Bài Tập Vật Lý Thống Kê

2005
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Công Phong

Nhiệt Và Vật Lý Phân Tử

1999
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Trần Công Phong