Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

135/QĐ-ĐHH-NXB 20/6/2011

Sách đào tạo chuyên ngành Y học gia đình Nội khoa

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Hữu Dàng (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

Sách giáo khoa về cấp cứu người lớn (sách dịch chương 8: thần kinh học)

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Biên tập: Cao Ngọc Thành, (Chủ biên), Trần Hữu Dàng (Chủ biên), Nguyễn Lô (Chủ biên), Người dịch: Trần NHư Minh Hằng và Cs, Trần Như Minh Hằng

Y HỌC CẤP CỨU NGƯỜI LỚN

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Cao Ngọc Thành, Trần Hữu Dàng, Nguyễn Văn Minh

136/QĐ-ĐHH-NXB 20/06/2011

Sách đào tạo chuyên ngành Y học gia đình Hồi sức cấp cứu

NXB Đại học Huế, 2011
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Trần Hữu Dàng (Chủ biên), Nguyễn Hải Thủy (Chủ biên), Hoàng Anh Tiến

Bệnh học nội khoa- tập 1

NXB Y học, 2007
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Y HỌC LÂM SÀNG
Tác giả: Huỳnh Văn Minh, Hoàng Bùi Bảo, Trần Hữu Dàng, Hoàng Khánh, Nguyễn Hoàng Thanh Vân