Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISSN 0868-3522

Giáo trình Luật Chứng khoán

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Lê Thị Thảo (Chủ biên)

Luật chứng khoán

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lê Thị Thảo

Trách nhiệm pháp lý đối với hành vi giao dịch bất hợp pháp trên thị trường chứng khoán tập trung ở Việt Nam

NXB Chính trị Quốc gia, 2018
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Lê Thị Thảo

Tài liệu học tập luật ngân hàng

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Viên thế giang (Chủ biên), Lê Thị Thảo, Trần Thế Hệ

Tài liệu học tập Luật Tài chính

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị Triển

Tài liệu học tập Luật tài chính

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Lê Thị Thảo, Nguyễn Thị Triển

Luật Kinh tế VN đại cương

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lê Thị Thảo

Luật Kinh tế đại cương

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lê Thị Thảo

Luật Ngân hàng

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lê Thị Thảo

Luật tài chính 1 và 2

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lê Thị Thảo

Pháp luật về kế toán kiểm toán

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Lê Thị Thảo