Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Tập bài giảng Luật Tố tụng Hình sự

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kiện (Chủ biên), Nguyễn Thị Xuân, Hoàng Thị Huyền Trang, Hoàng Đình Thanh

Tài liệu học tập: Luật Hình sự Việt Nam (Phần 2- Các tội phạm cụ thể)

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hà Lệ Thủy, Nguyễn Thị Xuân

Câu hỏi, tình huống thực tiến và gợi ý trả lời

NXB Chính trị Quốc gia, 2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân

Giáo trình Luật Hình sự 1

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân

Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam- phần chung và phần các tội phạm cụ thể

NXB Đại học Huế, 2010
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC NHÂN VĂN
Tác giả: Nguyễn Thị Xuân