Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-81-1895-2

Giáo trình Luật hình sự Việt Nam phần chung

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hà Lệ Thủy

978-604-81-1944-7

Bình luận chuyên sâu Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) phần chung

NXB Tư Pháp, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: PHÁP LUẬT
Tác giả: Hà Lệ Thủy

Tài liệu học tập: Luật Hình sự Việt Nam (Phần 2- Các tội phạm cụ thể)

NXB Đại học Huế, 2013
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Hà Lệ Thủy, Nguyễn Thị Xuân