Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Vật liệu điện môi và ứng dụng

2010
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Võ Duy Dần

Vật Lý Phân Tử Và Nhiệt Động Học

2004
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Võ Duy Dần

Vật Lý Chất Rắn Đại Cương

2003
Thể Loại:
Lĩnh vực:
Tác giả: Võ Duy Dần

Cảm Biến Bán Dẫn, Điện Môi

2002
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Võ Duy Dần