Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN:978-604-399-503-9

Giáo trình Đánh giá và Thiết kế bài trắc nghiệm

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phan Thị Kim Liên (Chủ biên), Hoàng Thị Thu Hạnh (Chủ biên), Phạm Thị Tuyết Nhung

Quality Assurance in Vietnamese Higher Education: Policy and Practice in 21st century

Springer, 2019
Thể Loại: Chương sách
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Phạm Thị Tuyết Nhung