Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-451-8

Mô phỏrng mạng MANET với NS2

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Võ Thanh Tú (Chủ biên), Lương Thái Ngọc, Lê Vũ, Lê Quang Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh, Trần Kim Hương

Mạng MANET

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Thanh Tú (Chủ biên), Cung Trọng Cường

Mạng và truyền dữ liệu nâng cao

NXB Đại học Huế, 2012
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Thanh Tú

Giáo trình Mạng máy tính

2003
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Võ Thanh Tú, Hoàng Hữu Hạnh