Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

ISBN:978-604-65-2542-4

Chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp ở miền trung: một số vấn đề về lý luận và thực tiễn

NXB Lao động xã hội, 2017
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Thị Minh Hòa (Chủ biên), Nguyễn Đăng Hào (Chủ biên)

ISBN:978-604-65-2441-7

Sinh kế Cộng đồng Ngư dân ven biển ở các tỉnh duyên hải Miền Trung: Lý luận và Kinh nghiệm thực tiễn

NXB Lao động xã hội, 2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Nguyễn Đăng Hào (Chủ biên)