Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Calixarene - Hợp chất siêu phân tử

NXB Khoa học và kỹ thuật, 2009
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Tán, Lê Văn, Dương Tuấn Quang