Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Công nghệ sản xuất đường mía

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Tác giả: Nguyễn Văn Toản (Chủ biên), Lê Văn Tán, Nguyễn Văn Huế, Võ Văn Quốc Bảo, Đỗ Chí Thịnh, Lê Thị Thảo Tiên, Nguyễn Thị Hoài Tâm

Công nghệ sấy nông sản thực phẩm

2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KỸ THUẬT THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG
Tác giả: Võ Văn Quốc Bảo (Chủ biên), Nguyễn Văn Toản