Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-66-3676-2

Chẩn đoán và điều trị Xuất huyết tiêu hóa

NXB Y học, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Phan Trung Nam, Nguyễn Thị Huyền Thương, Trương Xuân Long, Lê Trọng Bỉnh, Trần Văn Huy (Chủ biên), Lê Minh Tân, Vĩnh Khánh, Trần Quang Trung

978-604-912-839-4

Giáo trình Sau đại học Bệnh học Gan mật tụy

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Phan Trung Nam, Vĩnh Khánh, Trần Quang Trung, Lê Minh Tân

978-604-912-855-4

Giáo trình Sau đại học Bệnh học Ống Tiêu hóa

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Phan Trung Nam, Vĩnh Khánh, Trần Quang Trung, Lê Minh Tân

978-604-912-627-7

Giáo trình Sau Đại học Nội soi tiêu hóa nâng cao

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Phan Trung Nam, Vĩnh Khánh, Trần Quang Trung, Lê Minh Tân, Lê Viết Nho

978-604-912-586-7

Giáo trình Đại học Nội soi tiêu hóa cơ bản

NXB Đại học Huế, 2016
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Tiêu hoá và gan mật học
Tác giả: Trần Văn Huy (Chủ biên), Phan Trung Nam, Vĩnh Khánh, Trần Quang Trung, Lê Minh Tân, Kenta Yamamoto