Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Kế toán chi phí

NXB Đại học Huế, 2009
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: Kinh doanh và quản lý
Tác giả: Phan Thị Hải Hà