Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Sản xuất và cấy phôi bò tại trang trại

NXB Học viện Nông nghiệp, 2019
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ chăn nuôi khác
Tác giả: Nguyễn Công Toản (Chủ biên), Sử Thanh Long (Chủ biên), Dương Thanh Hải, Phan Thị Hằng, Ngô Thành Trung, Bùi Trọng Diễn, Nguyễn Thị Sương, Takeshi OSAWA