Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

9786048127077

Kiểm soát hàng hóa nhập khẩu qua biên giới theo pháp luật hải quan ở Việt Nam hiện nay

NXB Tư Pháp, 2023
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Luật học
Tác giả: Trần Viết Long (Chủ biên), Nguyễn Tài Năng, Nguyễn Sơn Hà