Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

GIÁO TRÌNH MODULE 4 KHOA HỌC CƠ BẢN MÔN HOÁ HỌC

NXB Đại học Huế, 2023
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Thị Kim Dung (Chủ biên), Đặng Thị Ngọc Hoa (Chủ biên), Trần Thị Hòa, Võ Châu Ngọc Anh, Nguyễn Quang Mẫn, Nguyễn Vĩnh Phú