Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-267-5

Giáo trình Vật lý đại cương

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Đăng Nhật (Chủ biên), Lê Thị Kim Anh, Đỗ Thanh Tiến, Nguyễn Hữu Thịnh, Trần Ngọc Truồi