Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Đồ họa Máy tính

NXB Đại học Huế, 2017
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ THÔNG TIN
Tác giả: Nguyễn Hữu Tài (Chủ biên)