Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-337-185-7

Học tập phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Văn Tiến

978-604-974-162-3

đạo đức nhà giáo trong bối cảnh hiện nay

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Loại khác
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Trần Văn Tiến