Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-468-6

Phương pháp toán lý

NXB Đại học Huế, 2020
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Lê Thị Ngọc Bảo (Chủ biên), Nguyễn Trường Thọ (Chủ biên), Lê Ngọc Minh, Lê Phước Định

978-604-974-290-3

Lắng đọng hóa học và đặc tính của các màng mỏng Bi4Ti3O12 và BiFe1-xCoxO3

NXB Đại học Huế, 2019
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: Vật lý các chất cô đặc
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ (Chủ biên)

978-604-912-981-0

Phương pháp Toán lý 1

NXB Đại học Huế, 2018
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: VẬT LÝ
Tác giả: Nguyễn Trường Thọ (Chủ biên), Lê Ngọc Minh