Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Thực tập Công nghệ sinh học

NXB Đại học Huế, 2015
Thể Loại: Giáo trình
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Liên (Chủ biên), Ngô Thị Tường Châu, Nguyễn Hữu Thuần Anh, Lê Thị Hà Thanh