Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

978-604-974-735-9

Hướng dẫn học tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Dư Thị Huyền

978-604-974-724-3

Hướng dẫn học tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin

NXB Đại học Huế, 2021
Thể Loại: Sách tham khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Dư Thị Huyền

Chủ tịch Hồ Chí Minh với giai cấp công nhân, nông dân và trí thức

2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC XÃ HỘI
Tác giả: Dư Thị Huyền

Giảng dạy tư tưởng Hồ Chí Minh - Những vấn đề lý luận và thực tiễn

NXB Công an nhân dân, 2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
Tác giả: Nguyễn Thế Phúc, Dư Thị Huyền