Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Cost-Benefit Analysis for Climate-Resilient Housing in Central Vietnam

2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chủ biên), Trần Hữu Tuấn

Developing Disaster Resilient Housing in Vietnam: Challenges and Solutions

2016
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KỸ THUẬT DÂN DỤNG
Tác giả: Trần Tuấn Anh (Chủ biên)