Dữ liệu Sách, giáo trình

Dữ liệu Sách, giáo trình

Impact of Tourism on Economic Growth: An Empirical analysis for the case of Thua Thien Hue, Vietnam

2014
Thể Loại: Sách chuyên khảo
Lĩnh vực: KINH TẾ VÀ KINH DOANH
Tác giả: Nguyễn Hồ Minh Trang (Chủ biên)