Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

Dữ liệu văn bằng sở hữu trí tuệ

53112021QTG

Giấy chứng nhận Đăng ký quyền tác giả

2021
Tổ chức cấp văn bằng: Cục bản quyền tác giả
Tác giả: Lê Vĩnh Chiến (Chính), Nguyễn Quang Tuấn (Chính), Hoàng Bảo Hùng (Chính), Lê Quốc Thịnh (Chính), Hoàng Thị Ngọc Dung (Chính), Lê Phước Thành (Chính), Trần Văn Quang (Chính)